Tag Archives: ชนชั้นอียิปต์

การแบ่งชนชั้นในสังคมอียิปต์

  สังคมอียิปต์ได้แบ่งชนชั้นออกเป็นต่างๆ เปรียบได้กับรูปสามเหลี่ยม สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 3 ชนชั้นใหญ่ๆ และอาจแบ่งออกเป็นแต่ละชนชั้นย่อยๆ ได้ 6 ระดับ ดังนี้ ชนชั้น แบ่งเป็น 3 ชนชั้น ได้แก่ 1. ชนชั้นสูง – กษัตริย์และราชวงศ์ถูกกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งสูงสุด กษัตริย์สามารถมีมเหสีและสนมได้มากมาย ที่อาจเป็นพี่สาวหรือน้องสาวร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน เพราะต้องการรักษาสายเลือดที่บริสุทธิ์ของชนชั้นไว้ – พระและขุนนาง มีบทบาททางด้านศาสนาและการปกครอง ชนทั้งสองกลุ่มนี้จัดเป็นชนชั้นสูงรองจากกษัตริย์ 2.ชนชั้นกลาง – พ่อค้า  เสมียน ช่างฝีมือและศิลปิน 3. ชนชั้นต่ำ – พวกชาวนา ผู้ใช้แรงงาน ชาวนาซึ่งจัดเป็นชนชั้นต่ำส่วนใหญ่ของดินแดนสภาพของชาวนาอยู่ในรูปข้าติดที่ดิน ชาวนาเป็นกำลังสำคัญในกองทัพและเป็นแรงงานหลักในการสาธารณประโยชน์ – … Continue reading

Posted in Internet | Tagged | Comments Off on การแบ่งชนชั้นในสังคมอียิปต์